اخبار
1399/1/29 جمعه 500عنوان درسی جدید در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه بارگذاری گردید. مهم (جدید): 500عنوان درسی جدید در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه بارگذاری گردید. جهت اطلاع از برنامه درسی خود وارد


سایت: http://karshenasi.pnuk.ac.ir شده و با  وارد نمودن کد6 رقمی درس، از زمان تشکیل آن آگاه شوید.  فایل راهنما                                                      ( به نکات درج شده در صفحه اول سایت فوق دقت ویژه نمایید)

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر