اخبار
1399/2/21 يكشنبه قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد: قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد:


دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با مراجعه به سایت های ذیل و با وارد کردن کد درس از چگونگی برگزاری

امتحان میان ترم اطلاع حاصل فرمایند.سایت دانشجویان مقطع کارشناسی: karshenasi.pnuk.ac.ir 


سایت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:arshad.pnuk.ac.ir

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر