اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 96 و قبل از آن که متقاضی تغییر شیوه از آموزشی پژوهشی به شیوه آموزشی هستند دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 96 و قبل از آن که متقاضی تغییر شیوه از آموزشی پژوهشی به شیوه آموزشی هستند و معدل 14 را کسب نموده اند و یک عنوان درس باقی مانده دارند حداکثر تا تاریخ 18/11/98 به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر