اطلاعیه ها
ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 99-98

ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان از تاریخ 20/02/99 فعال شده است لذا از کلیه دانشجویان گرامی تقاضا می شود در این نظرسنجی شرکت نمایند

نحوة نظر سنجی دانشجویان در سیستم گلستان به پیوست می‌باشد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر